11 d’ag 2020

Anar al contingut

El Govern central fixa les condicions perquè Catalunya accedeixi al FLA

L'Executiu distingeix 16 serveis socials "fonamentals" a què destinar els diners

El ministre d’Hisenda, Cristobal Montoro, (esquerra) en una reunió amb el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, el juliol del 2014.

El ministre d’Hisenda, Cristobal Montoro, (esquerra) en una reunió amb el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, el juliol del 2014. / RODRIGO GARCÍA

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar aquest dissabte l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics que estableix una condicionalitat addicional perquè Catalunya pugui accedir als 3.034,84 milions d'euros del romanent del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) assignats per l'Executiu. Entre elles, estableix els 16 serveis que considera "fonamentals" per destinar els diners del FLA.

El primer d'aquests requisits és que l'interventor general de la comunitat catalana ha d'enviar en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de l'acord, és a dir, abans del pròxim 3 de desembre, un certificat en què reculli tota la informació economicofinancera relativa als recursos compromesos per als exercicis 2015 i 2016 a data del 31 d'octubre passat.

Aquest certificat ha d'incloure tots els recursos compromesos, ja siguin crèdits pressupostaris com a compromisos assumits amb tercers.
Així mateix, l'informe ha de detallar tant l'estat d'execució del pressupost de la comunitat com el de les entitats integrades en els comptes generals de la Generalitat que no estiguin incloses en el sector públic administratiu.

A més d'aquest informe inicial, l'interventor haurà de remetre abans del dia 15 de cada mes un informe sobre l'import import dels crèdits autoritzats i compromesos, obligacions reconegudes en pressupost, despeses pendents de pagament registrats en comptes no pressupostaris, altres despeses i total pagaments efectuats.

SERVEIS PÚBLICS

Per un altre costat, l'acord estableix en dos annexos els serveis públics denominats fonamentals i aquells que es consideren prioritaris. La Generalitat només podrà destinar la quantia que percebi del Fons de Finançament de les Comunitats Autònomes en els imports assignats per a dèficit, diferent d'interès, als serveis designats com fonamentals; mentre que els recursos mensuals assignats a la comunitat en concepte de recursos del sistema de finançament subjectes a liquidació es podran destinar tant als serveis fonamentals com als prioritaris.

En concret, els serveis considerats fonamentals són: suport a la família, atenció a la immigració, promoció de l'autonomia personal, atenció a les persones amb discapacitat, inclusió social i lluita contra la pobresa, atenció a la infància i l'adolescència, sanitat i educació.

Per la seva part, les partides prioritàries són les remuneracions del personal i la despesa corrent de la Generalitat i els ens dependents, els interessos i venciments financers, les transferències a entitats locals i les inversions finançades amb fons europeus.

Així mateix, es consideren programes pressupostaris prioritaris els referits a l'administració de les finances de la Generalitat i el relatiu a l'administració de justícia, seguretat ciutadana, bombers, protecció civil, carreteres, infraestructures ferroviàries, ports i aeroports, transport de mercaderies i de viatgers, tractament de residus i el deute públic.

No obstant, l'acord recull que si Catalunya considera necessari atendre amb càrrec a aquests recursos pagaments relatius a altres serveis públics, podrà sol·licitar una autorització específica al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.