Novetats en fiscalitat

Es desincentiva deslocalitzar els beneficis empresarials

2
Es llegeix en minuts
Novetats en fiscalitat

A. Royuela / J. M. Remacha

Les principals novetats fiscals per al 2024 en fiscalitat corporativa es van introduir a finals del 2023, amb la pròrroga al 2024 dels gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit. També es van prorrogar al 2024 les mesures tendents a fomentar inversions en sistemes de producció o consum d’energia procedent de fonts renovables, com la llibertat d’amortització prevista en la disposició addicional dissetena de la llei de l’impost sobre societats, si es compleixen determinats requisits. Ara per ara, no s’ha prorrogat o modificat la mesura introduïda el 2023 que limitava al 50% l’aplicació de bases imposables negatives generades per les entitats que formessin part del grup en el règim de consolidació, de manera que el 2024 s’hauria d’iniciar la integració d’aquestes bases negatives individuals, per parts iguals i en els 10 primers períodes impositius.

En fiscalitat internacional corporativa, la novetat més rellevant serà l’aprovació de la llei per la qual s’estableix un impost complementari per garantir un nivell mínim global d’imposició per a grups multinacionals. Després d’anys de negociació entre estats i després de la publicació de diversos informes elaborats per l’OCDE, la normativa que, finalment, entrarà en vigor a Espanya segueix els estàndards marcats per la UE en la directiva aprovada el 2022. La nova norma desincentiva la deslocalització de beneficis empresarials en països de baixa tributació, i s’incorpora un nou impost complementari que les multinacionals espanyoles hauran de satisfer sobre la part de beneficis que les seves filials obtinguin a l’estranger i que quedin gravats a un tipus impositiu inferior al 15%. D’aquesta manera, la ubicació d’una filial en un territori forà amb tributació baixa deixarà de tenir sentit, des d’un punt de vista fiscal, ja que el defecte de tributació de la filial esmentada serà satisfet per l’entitat matriu espanyola propietària de la companyia.

El 2024 també ens porta la figura de les autoliquidacions rectificatives, sistema únic per a la correcció de dades consignades en les autoliquidacions, que permet rectificar, completar o modificar l’autoliquidació presentada anteriorment. Aquest sistema està previst per a determinats impostos, com el de societats, IVA i IRPF, entre d’altres. No obstant, es manté el sistema anterior de rectificació d’autoliquidació per a supòsits en què aquesta estigui basada en l’eventual vulneració de preceptes d’una altra norma de rang superior (Constitució espanyola, el Dret de la Unió Europea o un conveni o tractat internacional).

Notícies relacionades

Sentència del TC

Per acabar, s’ha de veure l’impacte de la sentència del Tribunal Constitucional de 18 de gener del 2024 en relació amb l’anul·lació de determinats preceptes aprovats a través del reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre. Aquesta sentència va anul·lar l’increment dels límits a la compensació de bases imposables negatives, la introducció de nous límits a la deducció per doble imposició i l’obligació de revertir fiscalment els deterioraments de cartera. A l’haver-se anul·lat aquests preceptes per haver-se introduït a través d’un instrument normatiu erroni, hi ha la possibilitat que s’impulsi la reintroducció d’aquestes mesures (o l’establiment de mesures similars) amb una norma amb rang de llei.