Campanya de la renda

¿Com fer la declaració de la renda d’una persona morta?

L’augment de morts el 2020 ha fet que sorgeixin més dubtes sobre la declaració de la renda de persones mortes i del pagament dels seus deutes tributaris

¿Com fer la declaració de la renda d’una persona morta?

Europa Press / Carlos Luján

3
Es llegeix en minuts
Lola Gutiérrez

La campanya per presentar la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2020 finalitza el pròxim 30 de juny. Com cada any, aquest tema genera molts dubtes. Aquest any, a causa de l’augment de morts produït per la pandèmia del coronavirus, molts dels dubtes s’han orientat cap a com fer la declaració d’una persona morta o qui paga el deute tributari.

La persona que mor conserva l’obligació de presentar la renda de l’exercici en què el fet ocorre. I, ¿com declaren els contribuents morts? ¿qui ho ha de fer? Ho fan els seus hereus, tal com apunten des de reclamador.es. «Els hereus d’una persona estan obligats a presentar la declaració de la renda d’un familiar mort, ja que aquesta tindrà implicacions diferents en l’impost de successions», explica la plataforma ‘online’ de serveis legals, que resol a continuació els dubtes més freqüents dels seus clients:

¿Com saber si un familiar mort estava obligat a declarar?

 


 

Segons l’Agència Tributària, els contribuents morts estaran obligats a presentar la declaració de la renda «sempre que hagin obtingut rendes i superin els límits establerts en l’obligació de declarar».

A més, «els imports que determinen l’existència de l’obligació de declarar s’aplicaran en les seves quanties íntegres, amb independència del nombre de dies que comprengui el període impositiu del mort, i sense que sigui procedent la seva elevació a l’any». Per la qual cosa, per a aquest any, el límit estarà en 22.000 euros si el difunt tenia un només pagador, o 14.000 euros si en tenia dos (per exemple, persona morta en situació d’erto).

¿Qui s’ha de fer càrrec de presentar la declaració de renda de la persona morta i en quin termini?

 

 


reclamador.es explica que les obligacions tributàries es transmeten als hereus o legataris. Els hereus poden ser nomenats a través del testament o disposició legal. La plataforma ‘online’ de serveis legals recorda que el termini per efectuar la declaració és el corresponent a la declaració de l’exercici en el qual s’hagi produït la mort.

¿Com es realitzen i com es presenten les declaracions de les persones mortes?

La presentació sempre s’haurà de fer mitjançant declaració individual, tot i que amb la mort quedaran deshabilitats el certificat i el sistema cl@ve, havent els hereus d’accedir i presentar l’IRPF mitjançant referència (sistema REN), és a dir, facilitant el DNI del difunt, la seva data de validesa (o d’expedició si es tractava d’un DNI permanent) i la casella 505 de la renda de l’any anterior. Si no hagués presentat la declaració, llavors se sol·licitarà l’IBAN d’un compte bancari de titularitat del mort. A partir d’allà, es procedirà a l’emplenament i presentació com si es tractés de qualsevol contribuent viu.

 

¿Es pot concertar una cita a nom d’una persona morta en una de les oficines de l’Agència Tributària?


Sí. Per a això, la cita es concertarà a nom de la persona morta. Podran acudir a realitzar la declaració de la renda només els hereus, i hauran d’acreditar aquesta condició. Així mateix han d’aportar la documentació necessària per poder declarar la renda del difunt.

¿Els deutes tributaris dels difunts es transmeten als seus hereus?


Sí. L’article 39 de la Llei General Tributària estableix que, a la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus.

 Amb referència a això, l’Agència Tributària indica que «els deutes del difunt es transmeten en la mateixa situació en què es trobaven en el moment de la mort de l’obligat al seu pagament, i així es regula a l’article 177 de l’LGT que assenyala que qualsevol difunt obligat al pagament del deute tributari, el procediment de recaptació continuarà amb els seus hereus i, en el seu cas, legataris, sense més requisits que la constància de la mort d’aquell i la notificació als successors, amb requeriment del pagament del deute tributari i costes pendents del causant».

 De la mateixa manera, també si el resultat de la declaració és a tornar, els hereus podran sol·licitar-ho a través del model H-100 (descarregable a la pàgina web de l’AEAT), havent d’acompanyar-se el certificat de defunció, el llibre de família, el certificat d’últimes voluntats i testament o, si no es va fer, la declaració d’hereus, el DNI de tots ells i el certificat de titularitat del compte d’un d’ells on es rebin aquests diners, amb l’oportuna autorització de la resta perquè s’ingressi en aquesta. Si la devolució és més gran de 2.000 € caldrà acreditar a més que s’ha presentat (i pagat) l’impost de successions.