28 maig 2020

Anar al contingut

¿Què està inspeccionant Hisenda en l'actualitat?

L'Agència Tributària comprova acomiadaments que considera baixes pactades que han de tributar

El Fisc posa el focus en societats de professionals i titulars de béns a l'exterior

Agustí Sala

L'Agència Tributària té un pla anual de control amb unes línies generals, però la pregunta que es fa tothom vol molta més concreció i és ¿què és el que inspecciona o comprova realment en l'actualitat?

Els acomiadaments simulats o prejubilacions encobertes per evitar la tributació de les indemnitzacions és una de les pràctiques a què els actuaris del Fisc dediquen en l'actualitat part del seu temps, segons explica el despatx Linkservices, que pertany a la xarxa ETL Global.

En general, la inspecció qüestiona que s'apliqui l'exempció fiscal quan considera que l'extinció laboral s'ha produït de mutu acord o mitjançant un pacte entre l'empresa i el treballador, encara que se li doni aparença d'acomiadament.

En resum, una baixa voluntària que es 'vesteix' d'acomiadament, i així el beneficiari cobra més diners (tot és net perquè no tributa) i a més té dret a percebre la desocupació o passa a percebre la jubilació si ja hi té dret. En el cas contrari, l'afectat no pot percebre el subsidi i a més ha de tributar.   

Fins a la reforma fiscal del 2014 portada a terme pel Govern del PP, les indemnitzacions per acomiadament estaven exemptes de tributar. Des de l'entrada en vigor d'aquesta normativa, les compensacions per acomiadament que s'hagin realitzat en virtut del que s'assenyala a l'Estatut dels Treballadors estan exemptes de la tributació de l'IRPF, sempre que no superin la quantitat de 180.000 euros i que no siguin pactades.

INDICIS

Així mateix, també estaran exemptes de tributació aquelles indemnitzacions per acomiadament, quan aquest estigui basat en causes objectives, sempre que no se superi el màxim legal de 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats.

Quan aprecia indicis que hi ha hagut pacte, Hisenda reclama a l'empresa pagadora les retencions que, segons la seva opinió, s'haurien d'haver aplicat en la compensació al treballador, així com els interessos de demora i les sancions corresponents. Quan aquesta ha arribat al període de prescripció (normalment el gener del quart any), la inspecció acostuma a iniciar actuacions per reclamar a l'exempleat perquè la prescripció a l'IRPF no es produeix normalment fins al 30 de juny de l'any següent als quatre anys, explica Joan Pons, soci de l'àrea fiscal de Linkservices.

Aquest despatx ha recopilat algunes pràctiques que desperten les sospites del Fisc i que aquest utilitza per demostrar que un acomiadament és en realitat una baixa pactada. En molts casos l'edat del treballador s'acosta a la de jubilació, els imports de la indemnització són superiors o inferiors als legalment establerts, es tracta de quantitats "rodones", es fa servir un mateix patró de carta d'acomiadament per a diferents casos o el suposat acomiadat rep una placa o un regal commemoratiu o d'agraïment.

ESTRUCTURES SOCIETÀRIES

Una altra de les àrees en què Hisenda concentra esforços afecta els despatxos d'advocats, enginyers i altres professionals liberals, quan aquests utilitzen societats per reduir la seva tributació. Des del 2013, l'Administració Tributària té en el seu pla de control tributari anual "el control de l'ús abusiu d'estructures societàries per reduir la tributació de les retribucions percebudes per la prestació d'aquests serveis".

Les actuacions inspectores se centren a analitzar les operacions vinculades entre soci i societat quan, segons l'Agència Tributària, es tracta de prestacions de serveis de "caràcter personalíssim" que realitza el soci a la societat. En general, Hisenda atribueix a la societat un marge mínim, que sol ser del 5%; i la resta és considerada retribució del soci, segons l'experiència d'aquest despatx.

També s'estan comprovant i investigant rendiments i guanys patrimonials derivats de béns i drets i de les conseqüències de no haver presentat en termini la declaració sobre els actius que es posseeixen en altres països (model 720). La Comissió Europea ha fet un advertiment a Espanya per la desproporció de les sancions que imposa l'Agència Tributària als contribuents que no declaren aquests béns. Brussel·les ha concedit a més dos mesos a Espanya perquè presenti al·legacions sobre el règim sancionador del model 720, amb l'amenaça de demandar-la davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE).

El Fisc va enviar als que es van acollir a l'amnistia fiscal aprovada pel PP el 2012 (model 750) una comunicació en què advertia que s'estava fent un seguiment de la correcta presentació de la declaració de béns a l'exterior. Com a conseqüència d'aquesta mena d'actuacions, han augmentat els contribuents de l'impost de patrimoni en comunitats que encara exigeixen el tribut, com és el cas de Catalunya. 

A més de presentar-se en determinats sectors en què es presumeix l'existència d'economia submergida, com es va fer en discoteques o al mercat central del peix de Mercabarna, l'Agència Tributària també ha portat a terme indagacions per aflorar lloguers turístics i de temporada que es realitzen a través de plataformes d'internet com AirBnb.