CONDICIONS GENERALS DE SUBSCRIPCIÓ A L’EDICIÓ DIGITAL D’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

1.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE SUBSCRIPCIÓ

1.1. Acceptació

Aquestes condicions generals regulen les relacions contractuals dels usuaris que contracten la subscripció al servei d’accés i consulta de l’edició digital del diari d’abast nacional editat per EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, SLU (d’ara endavant, la COMPANYIA) denominat «El Periódico de Catalunya», mitjançant qualsevol dels llocs Web https://www.elperiodico.com o https://www.elperiodico.cat i/o les seves aplicacions digitals (d’ara endavant, els llocs Web). Les mateixes seran aplicables a totes les subscripcions formalitzades a través de la pàgina http://www.elperiodico.com/es, per telèfon (trucant al 932 222 722, de dilluns a divendres de 9 a 13h) o per e-mail enviat a la següent adreça: suscripciones@elperiodico.com.

L’usuari, al prémer el botó «Realitzar pagament» que apareix en el procés de contractació de la subscripció, admet haver llegit aquestes Condicions Generals de Subscripció i expressa la seva adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna d’elles. 

Atès que, per poder iniciar el procés de contractació de la subscripció al diari digital oferta per LA COMPANYIA en aquest lloc Web, l’usuari haurà hagut de portar a terme el seu registre en els llocs Web amb caràcter previ, l’inici del procés de contractació implica també l’acceptació per l’usuari de les condicions d’accés i ús dels llocs Web que queden detallades en l’Avís Legal dels llocs Web. 

1.2. Canvis en les condicions generals contractació

Les condicions aquí descrites podran tenir modificacions en qualsevol moment. LA COMPANYIA informarà els Subscriptors mitjançant correu electrònic o avisos a www.elperiodico.com de qualsevol canvi realitzat en les Condicions Generals de Subscripció. En el moment de la renovació de la subscripció, s’entendran acceptades les Condicions Generals de Subscripció vigents en l’esmentat moment, passant el Subscriptor a estar vinculat per les noves.

2.- OBJECTE

L’objecte de les presents Condicions Generals de Subscripció és regular la relació contractual entre LA COMPANYIA i els usuaris que contracten el servei d’accés i consulta de l’edició digital del El Periódico de Catalunya (d’ara endavant, EL PERIÓDICO), mitjançant els llocs Web https://www.elperiodico.com, o https://www.elperiodico.cat i/o les seves aplicacions digitals (d’ara endavant, els llocs Web), així com, en tot l’aplicable, a les realitzades per telèfon (d’ara endavant, els Subscriptors).

3.- PARTS CONTRACTANTS

D’una part, LA COMPANYIA, titular dels drets d’edició i publicació de l’Edició Digital d’El Periódico de Catalunya, l’entitat EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, SLU, amb CIF número B-66.485.343, amb domicili social a av. Gran Via de l’Hospitalet, 163-167, 08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44737, Foli 202, Full B-464885, Inscripció 1a, empresa del Grup Prensa Ibérica, i que té com a activitat habitual, entre altres, l’edició de publicacions periòdiques en format paper i digital i, entre les quals, EL PERIÓDICO. Telèfon 93 222 27 22, adreça electrònica suscripciones@elperiodico.com i horari d’atenció al Subscriptor: de dilluns a divendres, de les 9 a les 13h.

I d’una altra, el Subscriptor. S’entendrà per Subscriptor tota persona, física o jurídica degudament representada, que accedeixi al lloc Web, es registri com a usuari, contracti ‘online’ l’accés i consulta de l’edició digital d’EL PERIÓDICO, en la modalitat i condicions que en cada cas hagi seleccionat l’usuari d’entre les ofertes per LA COMPANYIA, i realitzi el pagament de la subscripció en les condicions que se li hagin detallat al llarg del procés de contractació. També tindrà la condició de Subscriptor qui realitzi aquest procés de contractació i pagament de la subscripció mitjançant contractació telefònica i no per contractació ‘online’. 

Només podran tramitar comandes persones majors d’edat, actuant en el seu propi nom i representació o en el d’una persona jurídica que representin amb poder suficient. A aquests efectes, el Subscriptor, que accepti les presents Condicions Generals de Subscripció, manifesta ser major d’edat i garanteix la veracitat del conjunt de les dades de registre facilitades a LA COMPANYIA, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que l’esmentada circumstància pugui causar a LA COMPANYIA o a tercers. LA COMPANYIA es reserva la facultat de cancel·lar la subscripció d’aquells Subscriptors que haguessin proporcionat dades falses.

Queda prohibida la tramitació de comandes per menors de divuit anys. Els menors d’edat hauran d’obtenir, degudament i anteriorment a la formalització de la subscripció a EL PERIÓDICO, el consentiment (i acreditar-lo, si fossin requerits per a això) dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats com responsables dels actes que portin a terme, els menors al seu càrrec.

4.- INFORMACIÓ PRÈVIA A LA SUBSCRIPCIÓ (AL CONTRACTE)

Amb caràcter previ a l’acabament del procés de subscripció a EL PERIÓDICO, la qual es produirà amb l’actuació del botó «Realitzar pagament», el Subscriptor manifesta que LA COMPANYIA ha posat a la seva disposició la següent informació:

a. Els termes i condicions legals i econòmics de la subscripció, amb indicació expressa de l’existència d’una obligació de pagament.

b. Les condicions de la subscripció.

c. La identitat de l’empresari contractant (incloent-hi el seu nom comercial), així com la seva adreça, telèfon i adreça electrònica de contacte.

d. El preu total de la subscripció, incloent-hi els impostos i/o taxes aplicables.

e. Els mitjans de pagament i condicions d’entrega de la subscripció.

f. La durada del contracte en el qual es concreta la subscripció.

g. L’existència d’una garantia legal, un servei postvenda i un procediment per atendre les reclamacions dels Subscriptors.

h. Les condicions, termini i procediment a seguir per desistir del contracte en el qual es concreta la subscripció.

i. La funcionalitat dels continguts digitals, incloent-hi les mesures tècniques de protecció aplicables, quan procedeixi.

j. Tota interoperabilitat rellevant del contingut digital amb els apartats i programes coneguts per l’empresari o que es pugui esperar raonablement que aquest pugui conèixer, quan procedeixi.

k. Les presents Condicions Generals de Subscripció.

5.- PROCÉS DE CONTRACTACIÓ DE LA SUSCRIPCIÓ

5.1.- Subscripció i formalització de la subscripció

El Subscriptor podrà subscriure’s a l’edició digital del diari EL PERIÓDICO en les modalitats de subscripció digital ofertes en cada moment. 

En funció de la modalitat de subscripció contractada, la subscripció podria anar acompanyada d’una sèrie de serveis addicionals que vindran determinats per les ofertes que poguessin estar en vigor en el moment de la seva contractació. En el supòsit que LA COMPANYIA decidís donar de baixa algun d’aquests serveis addicionals, ho haurà de notificar als Subscriptors afectats, amb una antelació mínima raonable, donant-los l’oportunitat de cancel·lar la subscripció a partir d’aquell moment sense cap cost per a ells. 

Per procedir a formalitzar la subscripció, el Subscriptor haurà d’emplenar un formulari de subscripció per a la qual cosa haurà de proporcionar una sèrie de dades de caràcter personal. Amb caràcter previ a l’acabament del procés de subscripció, s’informarà el Subscriptor sobre l’import total per la subscripció, inclosos els impostos o taxes aplicables.

La formalització de l’acceptació de la subscripció s’ha de fer a través de l’activació del botó ‘Realitzar pagament’, que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de subscripció, i acceptar les Condicions Generals de Subscripció. 

La subscripció es perfeccionarà des del moment en què LA COMPANYIA hagi percebut el pagament del preu íntegre de la subscripció. 

5.2.- Prova de la contractació de la subscripció

Una vegada acceptades les Condicions Generals de Subscripció, mitjançant l’activació del botó ‘Realitzar pagament’, LA COMPANYIA remetrà el Subscriptor la justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, a través del correu electrònic després de l’acabament del procés de subscripció, juntament amb la justificació documental del pagament.

6.- NORMES D’ÚS

6.1.- Claus d’accés

Les Claus d’accés facilitades seran d’ús personal i intransferible per part del Subscriptor, qui podrà usar-les a un màxim de tres dispositius o sessions simultànies.

L’EDITORA es reserva el dret de restringir o cancel·lar l’accés i/o anul·lar la subscripció al servei si es detectessin accessos considerats com a fraudulents o bé un ús indegut per part del Subscriptor als termes anteriorment descrits.

6.2.- Ús permès i responsabilitat

El codi font, els dissenys gràfics, tota la informació i continguts dels llocs Web estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial propietat de LA COMPANYIA o, en el seu cas, de terceres persones, i no poden ser utilitzats sense autorització escrita de LA COMPANYIA.

La subscripció a aquesta publicació n’autoritza l’ús exclusiu i personal pel Subscriptor. Qualsevol altra reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta publicació només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars.

6.3.- Mesures contra l’ús il·legal

El Subscriptor accepta no utilitzar els llocs Web, el material ni ‘software’ al qual accedeixi en virtut d’aquest contracte per a cap propòsit il·legal. LA COMPANYIA es reserva el dret de restringir o cancel·lar l’accés i anul·lar la subscripció al servei si, segons la seva opinió, el Subscriptor utilitza els llocs Web, material o ‘software’ facilitat per infringir alguna llei, violar drets de tercers o incomplir aquestes condicions de contractació.

LA COMPANYIA perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions, com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en la seva pàgina web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin.

6.4.- Límit de descàrregues

En els casos en què l’accés a l’hemeroteca històrica estigui inclòs en la subscripció, s’estableix un màxim de descàrrega diari de 10 edicions completes. Aquesta limitació no aplica la descàrrega de pàgines soltes.

7. PREU

El preu a satisfer per la subscripció en la modalitat contractada, inclosos els impostos i taxes que, en el seu cas, resultin d’aplicació, serà el comunicat per la COMPANYIA al Subscriptor de forma clara i inequívoca abans de finalitzar el procés de contractació de la subscripció.

LA COMPANYIA podrà, sempre que ho consideri oportú, modificar les tarifes de la subscripció i/o dels serveis addicionals associats. Les modificacions en les tarifes afectaran els nous Subscriptors a partir del moment de la seva contractació i els Subscriptors actius des de la data de renovació de la subscripció.

8.- MITJANS DE PAGAMENT

El Subscriptor que desitgi contractar una subscripció haurà d’abonar l’import corresponent a través dels mitjans de pagament que se seleccionin (pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit, o domiciliació bancària). Les targetes de crèdit o dèbit acceptades són les següents: Visa, Mastercard, American Express i qualssevol altres que es facin constar als llocs Web. Amb caràcter general, els càrrecs es realitzaran de forma automàtica a l’acabament del procés de subscripció a través de passarel·la de pagament, codificant la connexió i introduint-se les dades al servidor segur de l’entitat. 

En el supòsit que LA COMPANYIA no pugui efectuar el cobrament per qualsevol motiu, la contractació es considerarà no finalitzada i la subscripció no formalitzada. Així mateix, si durant l’execució del contracte de subscripció no fos possible algun cobrament de la subscripció per part de LA COMPANYIA, el Subscriptor accepta que LA COMPANYIA quedarà facultada per cancel·lar la subscripció.

Sense perjudici del que s’ha dit anteriorment, en cas d’impagament, LA COMPANYIA es reserva el dret a adoptar les mesures que legalment l’assisteixin a fi d’aconseguir la satisfacció dels seus drets de cobrament derivats de la contractació de la subscripció corresponent.

9. DURADA

La subscripció contractada tindrà la durada indicada en el moment de la contractació i es prorrogarà automàticament per períodes d’igual durada. Així s’informa el Subscriptor durant el procés de contractació de la subscripció. 

10. RENOVACIONS I CANCEL·LACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ

10.1.- Renovacions

Les subscripcions mensuals, semestrals i anuals formalitzades a preu tarifa es renovaran automàticament al venciment per una subscripció pel mateix període i import que la sol·licitada.

Les subscripcions «Oferta», formalitzades al preu indicat durant el seu període de vigència, es renovaran automàticament al venciment per una subscripció al preu tarifa que s’estableixi en cada moment.

En el cas que el Subscriptor no desitgi renovar la subscripció, podrà anar al seu perfil d’usuari, pestanya ‘Els meus productes’, i deshabilitar l’autorenovació de la subscripció, o bé enviar un correu electrònic a suscripciones@elperiodico.com amb prou antelació (mínim 7 dies naturals) al venciment d’aquesta. També pot notificar la intenció de no renovar trucant el 932 222 722, amb la mateixa antelació mínima de 7 dies naturals.

10.2.- Cancel·lació de la subscripció

El Subscriptor podrà cancel·lar unilateralment la subscripció en qualsevol moment durant la vigència del contracte enviant una comunicació escrita a l’adreça electrònica d’Atenció al Subscriptor (suscripciones@elperiodico.com).

Aquesta cancel·lació no suposarà el reemborsament dels imports abonats pel Subscriptor com a contraprestació a la subscripció a EL PERIÓDICO. Aquests imports tenen caràcter no reemborsable.

11. DRET DE DESISTIMENT

11.1 De conformitat amb l’establert al reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, el Subscriptor té de dret a desistir d'aquest contracte (de subscripció) sense necessitat de justificació i sense cap cost dins dels catorze dies naturals següents a partir de la data de contractació.

11.2. Per exercir el dret de desistiment, el Subscriptor haurà de manifestar la decisió inequívoca de desistir del contracte de subscripció mitjançant l’enviament electrònic d’una comunicació al compte de correu electrònic suscripciones@elperiodico.com, amb l’assumpte «DESISTIMENT». Aquesta comunicació haurà de contenir com a mínim la següent informació:

  • Codi de subscriptor.

  • Indicar el bé/prestació de servei respecte del què se sol·licita el desistiment.

  • Nom, cognoms i DNI del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

  • Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

11.3. S’entendrà per exercit aquest dret quan hagi sigut enviada per part del Subscriptor la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret en els termes indicats anteriorment abans que finalitzi el termini corresponent.

11.4. L’exercici del dret de desistiment extingirà el contracte de subscripció, i es procedirà a reemborsar la part proporcional corresponent al servei no prestat des del moment en què hagi sigut informat l’exercici del dret, en relació amb l’import total acordat al contracte de subscripció.

11.5. El reembors no incorrerà en cap despesa addicional i es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament fet servir per a la transacció inicial, tret d’acord exprés entre les parts, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data que hagi sigut informat de l’exercici de desistiment.

11.6. En el cas de l’exercici del dret de desistiment sobre béns adquirits (diferents als subministrats amb motiu d’un contracte de subscripció), vostè haurà de tornar-nos o entregar-nos directament els béns, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

12. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

LA COMPANYIA es reserva el dret a resoldre el contracte de subscripció i a retirar de forma immediata l’accés a l’edició digital d’EL PERIÓDICO a aquells Subscriptors que a criteri de LA COMPANYIA contravinguin el que es disposa en aquestes condicions, sense possibilitat de reemborsament del pagament realitzat fins aquell moment pel Subscriptor.

En particular, tot i que sense caràcter exhaustiu o limitador, la COMPANYIA podrà resoldre anticipadament el contracte i retirar l’accés al Subscriptor quan el mateix incompleixi, de manera total o parcial, les normes d’ús establertes en aquestes condicions generals i/o deixi de pagar, de manera total o parcial, el preu de la subscripció.

13.- SERVEI D’ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR

Per a qualsevol consulta, incidència, queixa o reclamació durant el període de subscripció, LA COMPANYIA posa a disposició dels Subscriptors un Servei d’Atenció al Subscriptor en el número de telèfon 932 222 722 (de dilluns a divendres de 9 a 13 hores) o a l’adreça electrònica suscripciones@elperiodico.com.

14.- COMUNITAT P+

Els Subscriptors pertanyeran a la Comunitat P+ (d’acord amb les condicions indicades a https://clubep.elperiodico.cat/club-ep/) i podran gaudir dels beneficis, avantatges, descomptes i ofertes en teatre, cinema, concerts, escapades i molt més que en cada moment s’anunciïn a Comunitat P+.

Les ofertes podran variar amb el temps i a més de ser anunciades a la web del Club podran ser comunicades en l’edició paper i digital d’EL PERIÓDICO i/o mitjançant comunicacions personalitzades per correu postal i/o electrònic.

En qualsevol cas, per poder beneficiar-se dels avantatges de la Comunitat P+, el Subscriptor haurà d’estar al corrent del pagament de la subscripció.

15. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals facilitades ara o en el futur, en el marc d’una subscripció a EL PERIÓDICO digital, seran tractades de conformitat amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Les dades personals facilitades seran tractades per EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, SLU, amb CIF número B-66.485.343, amb domicili social a Av. Gran Via de l’Hospitalet, 163-167, 08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (d’ara endavant LA COMPANYIA) i el delegat de protecció de dades del qual pot ser contactat a través de la següent adreça electrònica: dpo@grupozeta.es.

Per poder adquirir una subscripció és necessari ser usuari registrat d’EL PERIÓDICO. Li preguem que llegeixi atentament l’Avís Legal abans de registrar-se.

Si vostè ja és usuari registrat o acaba de completar el registre, l’informem dels tractaments de les seves dades personals que realitzem quan adquireix una subscripció digital d’EL PERIÓDICO.

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les seves dades seran tractades per EL PERIÓDICO amb les següents finalitats:

I. Gestió de pagaments i facturació de la subscripció.

II. Gestionar l’accés digital associat a la seva subscripció.

III. Assignar-li un número de soci de la Comunitat P+ i emetre la seva targeta de soci.

IV. Crear i mantenir el seu historial de subscripcions i ús del programa de fidelització de la Comunitat P+.

V. Enviar-li comunicacions comercials del programa de fidelització de la Comunitat P+. Podrem contactar amb vostè per telèfon o mitjans electrònics, com el correu electrònic o missatges SMS.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals per al tractament de les seves dades són les següents:

I. Respecte a la gestió de pagaments, facturació i accés digital a la subscripció, la relació contractual. Les dades personals vinculades a aquesta finalitat són les estrictament necessàries.

II. Respecte a la seva alta com a soci de la Comunitat P+, el compliment del servei sol·licitat.

III. Respecte a la gestió del seu historial de subscripcions i ús del programa de fidelització de la Comunitat P+, la gestió del servei sol·licitat mentre la subscripció estigui activa i el nostre interès legítim a oferir-li aquesta informació i conèixer la seva activitat una vegada la subscripció hagi expirat, i per poder oferir-li noves ofertes de subscripció adaptades a les seves preferències, sempre que ens hagi autoritzat a continuar enviant-li notificacions comercials. Vostè podrà sol·licitar la cancel·lació de l’historial en qualsevol moment.

IV. Respecte a l’enviament de comunicacions comercials, l’article 21.2 de la LSSI, que permet l’enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, de productes i serveis similars als contractats. Vostè pot oposar-se a aquests enviaments en qualsevol moment, indicant les seves preferències en l’apartat ‘Notificacions’ del seu registre d’usuari.

Naturalesa de les dades

Per adquirir una subscripció és necessari ser un usuari registrat. Les dades que tractem, a més de les que vostè hagi donat en el registre, inclouen:

I. Dades necessàries per a la gestió de pagaments: dades de pagament (targeta de crèdit i/o dades bancàries en cas de domiciliació bancària)

II. Dades necessàries per a la facturació: Dades identificatives (NIF/NIE, nom i cognoms)

III. Dades necessàries per a l’accés il·limitat a EL PERIÓDICO digital: adreça electrònica.

IV. Les dades necessàries per donar la seva alta a la Comunitat P+: Número de subscriptor, targeta de la Comunitat P+.

V. Respecte al seu historial de subscripcions, els productes adquirits als llarg de la seva relació amb LA COMPANYIA i amb la Comunitat P+.

VI. Respecte a l’enviament de comunicacions comercials, el seu número de telèfon, si ens l’ha detallat en el seu registre d’usuari, i la seva adreça electrònica.

El Subscriptor es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals comunicades, LA COMPANYIA es reserva el dret a excloure qualsevol Subscriptor que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.

En el supòsit que es produeixi alguna modificació en les seves dades. LA COMPANYIA prega als usuaris que ho comuniquin, a fi de mantenir-les actualitzades. En aquest sentit, LA COMPANYIA es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les seves dades personals, i mantenir les dades facilitades a LA COMPANYIA posades al dia.

En el cas que ens faciliti dades de tercers, el Subscriptor garanteix haver obtingut el consentiment exprés d’aquests tercers per a la comunicació de les seves dades a LA COMPANYIA amb les finalitats de tractament indicades en aquestes Condicions Generals de Subscripció.

¿Quant temps conservem les seves dades?

Conservarem les dades que ens ha proporcionat, segons:

I. Les dades per a la gestió dels pagaments. Mentre estigui activa la subscripció i, posteriorment, mentre existeixi una obligació legal.

II. Les dades de facturació i contacte. Mentre existeixi una obligació legal i, posteriorment, mentre no sol·liciti la seva cancel·lació com a part del seu historial de subscripcions.

III. Les dades associades a la seva targeta de la Comunitat P+, mentre sigui soci del Club i, posteriorment, com a dada associada al seu historial.

IV. El seu historial de compres i promocions, mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

V. La seva adreça electrònica, mentre mantingui el seu registre d’usuari. La cancel·lació de la subscripció no implica la cancel·lació del registre d’usuari ni la modificació de les preferències allà expressades.

VI. El seu número de subscriptor, mentre mantingui una subscripció activa i, posteriorment, com a dada associada al seu historial.

¿A quins destinataris es comunicaran les dades?

Només comunicarem les dades necessàries a:

I. Aquells tercers als quals EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, SLU estigui legalment obligat a facilitar-les-hi, com per exemple, l’Agència Tributària, les Autoritats de Consum, bancs o entitats financeres.

II. Com a soci de la Comunitat P+, quan accedeix a alguna de les ofertes que les nostres empreses seleccionades ofereixen en el nostre programa de fidelització, podrem compartir les seves dades (el número de targeta de soci, per norma general) amb l’única finalitat que se li apliquin els avantatges de la Comunitat P+.

Aquestes cessions es realitzen bé per obligació legal, bé per donar compliment al servei contractat, per això no requereixen consentiment.

¿On es tracten les seves dades?

LA COMPANYIA i els nostres proveïdors de servei tractem les seves dades dins de la Unió Europea.

¿Quins són els seus drets com a titular de les dades?

L’informem que en cas que desitgi exercitar els seus drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les dades personals, oposar-s’hi, sol·licitar la portabilitat de les dades o revocar el consentiment que ens hagi prestat, podrà fer-ho comunicant-ho a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, SLU, mitjançant la remissió d’un correu electrònic a dpo@grupozeta.es indicant clarament el dret que desitja exercitar i acompanyant-lo amb una còpia del seu Document Nacional d’Identitat o qualsevol document similar que acrediti la seva identitat. Finalment, l’informem que per a qualsevol aclariment respecte al tractament de dades personals pot contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades enviant un missatge de correu electrònic a dpo@grupozeta.es. Així mateix, si considera que els seus drets no s’estan atenent adequadament, li recordem el dret a sol·licitar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

16.- ‘COOKIES’

Alguns dels serveis dels llocs Web utilitzen ‘cookies’ per facilitar la navegació dels usuaris i, entre aquests, el servei d’accés i consulta de l’edició digital d’EL PERIÓDICO, objecte de la subscripció. 

Si desitja obtenir-ne més informació, preguem que llegeixi atentament la nostra Política de 'cookies'.

17. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets reservats de Propietat Industrial i Intel·lectual de l’edició d’EL PERIÓDICO, tant en suport paper com digital, pertanyen a LA COMPANYIA o, en el seu cas, a terceres persones a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, amb caràcter enunciatiu i no limitador, els drets de reproducció, còpia, distribució, transformació, comercialització, i comunicació pública. 

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de l’edició d’EL PERIÓDICO, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització de LA COMPANYIA. Mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions Generals de Subscripció, el Subscriptor i, en particular, el Subscriptor amb accés a la modalitat digital d’EL PERIÓDICO es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de LA COMPANYIA i/o de tercers.

18. COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació que LA COMPANYIA realitzi als Subscriptors, incloses les comunicacions relacionades amb la subscripció, es realitzarà a les dades de contacte (adreça electrònica, telèfon i/o adreça) que aquests proporcionin al formulari de registre, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per al manteniment de la relació comercial, en el cas de la qual es podrà realitzar utilitzant qualsevol dada facilitada per part del subscriptor durant la vigència de la subscripció.

19. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquest Contracte s’interpretarà i regirà d’acord amb la legislació espanyola. 

LA COMPANYIA i el Subscriptor es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir en el desenvolupament d’aquest contracte de subscripció, prèviament a acudir a la jurisdicció contemplada. 

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en què s’atén, tractant-se de consumidors finals, el lloc del compliment de l’obligació o el del domicili de la part compradora. En el cas que es tracti d’una subscripció realitzada per una empresa o per un autònom que no tingui la consideració de consumidor, les dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).