22 d’oct 2020

Anar al contingut

INFORMACIÓ ÚTIL

¿Què al·legar per deslliurar-se d'una mesa electoral en les eleccions del novembre del 2019?

Si t'ha tocat ser president o vocal de mesa i no tens motius justificats per absentar-te, obtindràs 65 euros i una reducció de cinc hores en la jornada laboral següent

Valerio Seoane

¿Què al·legar per deslliurar-se d'una mesa electoral en les eleccions del novembre del 2019?

¿Et toca ser president vocal en una mesa electoral en les eleccions generals del 10 de novembre del 2019? És un deure ciutadà, però en pocs casos s’assumeix amb gust. La llei, molt estricta sobre aquesta obligació, preveu algunes al·legacions a què es pot apel·lar per deslliurar-se del compromís. Aquí les exposem al detall de forma molt clara:

Excuses que es justifiquen per si soles

-Ser major de 65 anys i menor de 70. Els majors de 70 anys queden exclosos del procés de selecció, però entre els 65 anys i els 70 es pot renunciar fins a set dies abans dels comicis.

-Discapacitat declarada.

-Ser pensionista amb incapacitat permanent absoluta.

-La situació d’incapacitat temporal per al treball, acreditada mitjançant la baixa mèdica.

-La gestació a partir dels 6 mesos d’embaràs i el període de descans maternal.

-Estar a la presó o tancat en un hospital psiquiàtric.

-Haver format part d’una mesa electoral almenys en tres ocasions en els últims 10 anys, sempre que l’acceptació d’aquesta excusa no impedeixi que la taula es pugui constituir amb persones incloses en la seva llista electoral.

-La condició de víctima d’un delicte, declarat o presumpte, a raó del qual s’hagi dictat una prohibició d’aproximació quan el condemnat o investigat figuri al cens d’alguna de les taules del col·legi electoral.

Motius personals que poden justificar l’excusa

-Lesió, malaltia o malaltia física o psíquica.

-La condició de pensionista d’incapacitat permanent total per a un determinat treball.

-L’embaràs de risc durant els primers 6 mesos de gestació.

-La previsió d’operacions quirúrgiques i proves mèdiques rellevants el dia de les eleccions, en els immediatament anteriors, o en els dies posteriors, sempre que siguin inajornables.

-La pertinença a confessions religioses en les quals l’ideari o el règim de clausura resultin contraris o incompatibles amb la participació d’una mesa electoral.

-El canvi de residència habitual a un lloc situat en una altra comunitat autònoma quan, a més de l’esmentada circumstància, es justifiqui la dificultat de poder formar part d’una mesa electoral.

Responsabilitats familiars que es justifiquen per si soles

-La condició de mare, durant el període de lactància natural o artificial, fins que el nadó compleixi nou mesos. Per a això s’ha de portar una fotocòpia del llibre de família o certificació del registre civil.

-La cura directa i contínua de menors de 8 anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

-La cura directa d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix.

Causes familiars que poden justificar l’excusa

-La concurrència el dia de les eleccions a un esdeveniment familiar d’especial rellevància i que resulti inajornable, o en el qual els ajornaments provoquin perjudicis econòmics importants, sempre que l’afectat sigui el protagonista o guardi aquest una relació de parentiu fins a segon grau de consanguinitat.

-La condició de mare o pare d’un menor de 14 anys, demostrant que l’altre progenitor no pot fer-se’n càrrec i que el menor no té parents de segon grau que puguin fer-se’n càrrec.

Responsabilitats professionals

-Els que durant el dia de la votació hagin de prestar els seus serveis a les Juntes Electorals, als Jutjats  i a les Administracions Públiques que tinguin encomanades funcions electorals.

-Els que hagin de prestar durant la jornada electoral serveis essencials de la comunitat d’importància vital, com els de caràcter mèdicsanitari, de protecció civilbombers, etcètera.

-Els directors de mitjans de comunicació d’informació general i els caps dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral.

-Els professionals que hagin de participar en esdeveniments públics a celebrar el dia de la votació, que estiguin previstos anteriorment a la convocatòria electoral, quan l’interessat no pugui ser substituït i la no participació d’aquest obligui a suspendre l’esdeveniment i produeixi perjudicis econòmics rellevants.

¿I si ja vaig estar en una mesa electoral en les eleccions generals de l’abril?

Segons les instruccions de la Junta Electoral Central, per deslliurar-se d’una mesa electoral per reiteració s’ha d’haver format part d’una mesa almenys tres vegades en els últims 10 anys. Si només hi ha un o dos precedents en l’últim decenni, la norma no aprecia prou justificació.

¿A qui he de comunicar que no puc ser membre de mesa electoral?

Els presidents i vocals –tant titulars com suplents– designats membres de mesa poden formular excuses per la designació davant de la Junta Electoral de Zona a què pertanyi el municipi que es trobin censats, que acceptarà o rebutjarà, en cada cas, les causes al·legades. La decisió de rebuig ha de ser motivada, i no és susceptible de recurs administratiu electoral. Contra aquesta només es pot presentar recurs contenciós administratiu davant del jutjat Contenciós Administratiu corresponent.

¿Què passa si no em presento a la mesa electoral?

Si el recurs és rebutjat, s’ha de tenir en compte que els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris. El president, vocals i suplents que no acudeixin a exercir les seves funcions s’exposen a una pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a 24 mesos.

¿Quant es cobra per participar en una mesa electoral?

Participar com a president o vocal en una mesa electoral també compta amb la seva compensació. Cadascun dels membres de la mesa electoral rebrà 65 euros en concepte de dieta (només la percebran els titulars i els suplents que exerceixin com a titulars).

A més, el president de la mesa i els dos vocals tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació si aquest afecta la seva jornada laboral. També tenen dret a una reducció de cinc hores de la seva jornada de treball l’endemà.