Anar al contingut

INFORMACIÓ ÚTIL DE CARA AL 26-J

Al·legacions per alliberar-se d'una mesa electoral en les eleccions generals 2016

Si no disposes de motius justificats per absentar-te, tindràs una retribució de 63,4 euros i una reducció de 5 hores en la jornada laboral següent

  / periodico

Tots els ciutadans entre els 18 i els 70 anys poden ser seleccionats per formar part d'una mesa electoral, obligació que tornarà a fer-se efectiva de cara a les eleccions generals del diumenge 26 de juny del 2016. La llei és molt estricta sobre aquest deure, però preveu algunes al·legacions a les quals es pot apel·lar per a alliberar-se del compromís.

EXCUSES QUE ES JUSTIFIQUEN PER SI MATEIXES

-Ser més gran de 65 anys i menor de 70. Els més grans de 70 anys queden exclosos del procés de selecció, però entre els 65 anys i els 70 es pot renunciar fins a set dies abans dels comicis.

-Discapacitat declarada.

-Ser pensionista amb incapacitat permanent absoluta.

-La gestació a partir dels 6 mesos d'embaràs i el període de descans maternal.

-Estar a la presó o tancat en un hospital psiquiàtric.

MOTIUS PERSONALS QUE PODEN JUSTIFICAR L'EXCUSA

-Lesió, mal o malaltia física o psíquica.

-La condició de pensionista d'incapacitat permanent total per a una determinada feina.

-L'embaràs de risc durant els primers 6 mesos de gestació.

-La previsió d'operacions quirúrgiques i proves mèdiques rellevants en el dia de les eleccions, en els immediatament anteriors, o en els dies posteriors, sempre que siguin inajornables.

-La pertinença a confessions religioses en què l'ideari o el règim de clausura resultin contraris o incompatibles amb la participació d'una mesa electoral.

-El canvi de residència habitual a un lloc situat en una altra comunitat autònoma quan, a més d'aquesta circumstància, es justifiqui la dificultat de poder formar part d'una mesa electoral.

RESPONSABILITATS FAMILIARS

-La condició de mare, durant el període de lactància natural o artificial, fins que el nadó compleixi nou mesos. Per a això s'ha de portar una fotocòpia del llibre de família o certificació del registre civil.

-La cura directa i contínua de menors de 8 anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

-La cura directa d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix.

CAUSES FAMILIARS QUE JUSTIFIQUEN L'EXCUSA

-La concurrència el dia de les eleccions a un esdeveniment familiar d'especial rellevància i que resulti inajornable, o en què els ajornaments provoquin perjudicis econòmics importants, sempre que l'afectat sigui el protagonista o guardi aquest una relació de parentiu fins a segon grau de consanguinitat.

-La condició de mare o pare d'un menor de 14 anys, demostrant que l'altre progenitor no pot fer-se càrrec i que el menor no té parents de segon grau que puguin fer-se'n càrrec.

RESPONSABILITATS PROFESSIONALS

-Els que durant el dia de la votació hagin de prestar els seus serveis a les Juntes Electorals, als Jutjats i a les Administracions Públiques que tinguin encomanades funcions electorals.

-Els que hagin de prestar durant la jornada electoral serveis essencials de la comunitat d'importància vital, com els de caràcter mèdicsanitari, de protecció civilbombers, etcètera.

-Els directors de mitjans de comunicació d'informació general i els caps dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral.

-Els professionals que hagin de participar en esdeveniments públics a celebrar el dia de la votació, que estiguin previstos amb anterioritat a la convocatòria electoral, quan l'interessat no pugui ser substituït i la no participació d'aquest obligui a suspendre l'esdeveniment, cosa que pot produir perjudicis econòmics rellevants.

A QUI HE DE COMUNICAR QUE NO PODRÉ SER MEMBRE DE MESA ELECTORAL

Els presidents i vocals -tant titulars com suplents- designats membres de Mesa poden formular excuses per la designació davant la Junta Electoral de Zona a la qual pertanyi el municipi en què es trobin censats, que acceptarà o rebutjarà, en cada cas, les causes al·legades. La decisió de rebuig ha de ser motivada, i no és susceptible de recurs administratiu electoral. Contra aquesta només és possible presentar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent.

QUÈ PASSA SI NO EM PRESENTO A LA MESA ELECTORAL

Si el recurs és rebutjat, s'ha de tenir en compte que els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris. El president, vocals i suplents que no es presentin a desenvolupar les seves funcions incorreran en pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos.

QUANT ES COBRA PER PARTICIPAR A UNA MESA ELECTORAL

Participar en una mesa electoral també compta amb la seva compensació. El president de la taula i els dos vocals tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació si aquest afecta la seva jornada laboral. També tenen dret a una reducció de cinc hores de la seva jornada de feina l'endemà, i a rebre una dieta de 63,4 euros.  

0 Comentaris
cargando