Anar al contingut

Al contraatac

Demanda al Govern

Demanda al Govern

Xavier Sardà

Els demandants han estat observant en els últims anys com el Govern s'ha oblidat de les tasques pròpies d'un executiu

Al Jutjat de Primera Instància: Que, per la present, el demandant Xavier Sardà i els qui se sumin, interposen una demanda de judici ordinari. Els demandats són els polítics del Govern de la Generalitat, per abandó de funcions. Es requereix l’impagament d’impostos i taxes, fins que tornin a governar.

FETS. PRIMER. - Els demandants han vingut observant en els últims anys, com el Govern de la Generalitat ha normalitzat un reiteratiu i dens discurs polític, oblidant-se per complet de les tasques i funcions pròpies d’un executiu.

SEGON. - El susdit discurs és de tals característiques, que fins i tot arriba a crear dissensions entre les forces polítiques que formen el Govern.  

TERCER. - A les susdites divergències cal afegir els discordants missatges que arriben a la població, en funció de qui controla cada informatiu i si aquests són més favorables a Puigdemont o a Junqueras. L’oposició llança, naturalment, missatges oposats. És fet provat que la ciutadania repeteix iradament unes i altres tesis, en patis interiors, menjadors, cafeteries i llocs de treball. La pèrdua de confiança i hores productives, és difícil d’avaluar.

Dels anteriors fets resulten d’aplicació els següents FONAMENTS DE DRET:

De la COMPETÈNCIA el jutjat de primera instància.

De la LEGITIMACIÓ PASSIVA. Correspon als demandats per ser causants dels danys.

Entretots

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Del FONS DE L’ASSUMPTE. Seran els que es deriven delsarticles Estatutaris que s’estan incomplint de forma reiterada i manifesta. Com així dic l’Article 68: Funcions, composició, organització i cessament. 1) El Govern és l’òrgan superior col·legiat que dirigeix l’acció política i l’administració de la Generalitat i la potestat reglamentària d’acord amb les lleis d’aquest Estatut. S’observa també l’incompliment de l’article 52: Correspon als poders públics promoure i garantir el dret a la informació i a rebre dels mitjans de comunicació una informació veraç i uns continguts que respectin el pluralisme polític, social, cultural i religiós. En el cas dels mitjans de titularitat pública, la informació ha de ser neutral.

SUPLICO AL JUTJAT:  Que havent presentat aquest escrit amb els documents acompanyats al mateix, se serveixi admetre'l, em tingui per comparegut en nom de la part actora i per interposada demanda de JUDICI ORDINARI contra els demandats expressats / se citin aquests amb la finalitat que compareguin si al seu dret convingués.

Postdata. Vull manifestar en el present escrit la meva solidaritat personal amb els polítics presos i els seus familiars, desitjant encaridament que la normalitat torni com més aviat millor a aquest país.