Anar al contingut

Mobilitat

Esplugues posa en marxa el seu Pla de mobilitat urbana sostenible

Les actuacions busquen un canvi de model i aposten per la "participació col·lectiva en la creació de ciutats sostenibles"

EL PERIÓDICO / ESPLUGUES

L'Ajuntament d'Esplugues presenta les primeres actuacions executades del Pla de mobilitat urbana sostenible horitzó 2020, que es va aprovar en ple municipal el 21 de desembre de 2016 després d'un procés participatiu. "El Pla de mobilitat busca un canvi de model, és una aposta col·lectiva per a les ciutats sostenibles", resumeix el primer tinent d'alcaldia i regidor de Mobilitat, Eduard Sanz.

Les línies del pla persegueixen els objectius d'afavorir les condicions dels vianants, augmentar la participació de la bicicleta, promoure l'ús del transport públic, fomentar un ús racional del cotxe, compatibilitzar l'oferta d'aparcament amb la demanda de rotació i de residents, el dinamisme econòmic de la ciutat i l'accés i mobilitat als mitjans més sostenibles, i garantir l'àgil distribució de mercaderies.

També es vol fomentar la intermodalitat per a un ús eficient dels diferents mitjans de transport, millorar la seguretat viària, controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica, aprofitar els avenços tecnològics per millorar el sistema de mobilitat i sensibilitzar la ciutadania.

Aplicació del Pla

Des de l'Ajuntament apunten que “pel que fa a la mobilitat dels vianants, s'ha treballat en l'eixamplament de les voreres amb un 25% executat sobre el previst, com és el cas del carrer Molino i l'avinguda del Torrent, s'han millorat els guals de vianants (20% executat) i la semaforització (100%) així com la millora del temps de verd als passos que travessen l'eix del Tramvia (100%)”.

En l'àmbit de la bicicleta, es treballa per millorar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes (30% en procés), com és el cas del Pont d'Esplugues i Laureà Miró, que es troben en fase de projecte; l'avinguda dels Països Catalans, en fase de licitació, i la plaça Ramon Trias Fargas, que es troba en planificació.

També es millora la seguretat de la xarxa ciclista (30% en procés) al projecte per a l'avinguda Cornellà, o la creació d'una xarxa interurbana de vies ciclistes (40% en procés) amb el projecte de connexió amb Sant Just per Laureà Miró i amb Barcelona.

A més, es fan campanyes de promoció i difusió (30% executat), programes de formació sobre l'ús urbà de la bicicleta i es treballa per garantir les infraestructures necessàries per a l'accés en bicicleta (30% executat), com noves parades de Bicibox o la previsió d'aparcaments bici a escoles.

Per promoure l'ús del transport públic s'ha optat per la substitució del pal de parada per una marquesina en algunes parades (40% en programació) a la Via Augusta, Joan Miró i l'Hospital Sant Joan de Déu; la instal·lació de plataformes d'embarcament en algunes parades (25% executat i 25% en previsió), o la instal·lació de pantalles d'informació dinàmiques a les parades (Molí-Hortènsia, Cornellà-Gall, Cornellà-Milà i Pi i Cornellà-Manuel Riera). També s'han millorat els itineraris de les línies d'autobús al barri de Finestrelles.

Ús racional del cotxe

L'ús racional del cotxe s'està fomentant amb propostes com la d'estendre la xarxa de carrers de zona 30, carrers de prioritat invertida i carrers exclusius per a vianants, com ja s'ha fet al carrer Bruc, l'avinguda Torrent i el camí de Can Nyac, o la reordenació de la mobilitat en vehicle privat al barri de Finestrelles (100% executat).

Pel que fa a l'aparcament, s'han establert mesures de regulació (66% executat) en barris com la Plana i el Centre, i posteriorment es farà a Can Clota. S'han definit polítiques d'aparcament destinades a certs grups (33 % en estudi), com per exemple les zones industrials del Gall i Montesa.

Per garantir la distribució àgil i ordenada de mercaderies, es treballa per crear una xarxa integrada de vehicles pesants ​​amb els municipis dels voltants orientada a l'accés a polígons i zones industrials (estudis en execució), entre altres propostes.

Finalment, s'ha fet una millora de la seguretat als carrers i les cruïlles amb més concentració d'accidents segons els resultats del Pla local de seguretat viària (100% executada) i s'ha fet un estudi (de la Generalitat) de viabilitat del carril bus-VAO a l'autopista B-23, que queda pendent de la cessió de la via, amb l'objectiu de disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.

Més notícies d'Esplugues a l'edició local d'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Temes: Urbanisme

0 Comentaris
cargando