Anar al contingut
BASES LEGALS DEL SORTEIG

La participació en el present sorteig suposa l'acceptació íntegra de tots els termes i condicions inclosos en aquestes bases. L'incompliment d'alguna de les bases, exclourà al participant d'aquest sorteig. En cas d'existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases prevaldrà el criteri d'El Periódico.

1. OBJECTE DEL SORTEIG:

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA S.L. (En endavant, "El Periódico") organitza el sorteig de 5 assistències dobles al rodatge del videoclip de 'Els Catarres' que es durà a terme el proper 23 de març en hora i lloc a determinar i que s'indicarà convenientment als guanyadors.

2.- PARTICIPANTS:

Únicament tindran dret a participar en el sorteig les persones físiques, majors d'edat, que resideixin en territori espanyol.

3. DURADA:

La participació en el sorteig s'iniciarà el dia xx de març de 2019 i finalitzarà el xx de març de 2019

4. MECÀNICA DEL SORTEIG:

Els interessats a participar en el sorteig han d'emplenar formulari adjunt amb les dades personals obligatòries: nom i cognoms, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic i data de naixement. Cap altra via de comunicació donarà la possibilitat de participar en el sorteig.

Un cop finalitzat el termini de participació en el sorteig, El Periódico escollirà, en un termini màxim de 48 hores, entre tots els participants que reuneixin els requisits, els 5 guanyadors. El resultat d'aquest no serà apel·lable.

Els noms dels 5 escollits podrien ser publicats a la web d'El Periódico de Catalunya. En aquest sentit, els guanyadors autoritzen a El Periódico a publicar els seus noms en els diferents suports d'El Periódico en totes les seves edicions (incloses les xarxes socials), reservant-se el dret a la utilització publicitària del premi, nom i imatge dels guanyadors si ho considera convenient, sense que això comporti cap compensació econòmica en favor dels guanyadors.

A més, cada guanyador serà informat personalment a través d'un e-mail de la mecànica a seguir per a assistir a la gravació del videoclip. Els guanyadors no podran en cap cas canviar el premi per diners.

5. ALTERACIÓ O MANIPULACIÓ DEL SORTEIG

El Periódico es reserva el dret d'exercitar les accions que siguin oportunes per evitar que qualsevol participant o tercer faci un ús fraudulent, alteri, manipuli o especuli el present sorteig.

6. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol llei nacional que sigui aplicable, l'informem que a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L. amb domicili al carrer Consell de Cent 425-427, 08009 Barcelona, tractarem les dades personals que ens facilites únicament per gestionar la teva participació en el present sorteig. La base legal per al tractament de les dades és el compliment de la relació contractual de participació en el sorteig entre les parts, sense que estigui prevista la seva comunicació a tercers, llevat que això sigui imprescindible per al desenvolupament i execució dels serveis objecte del present contracte. Les dades objecte de tractament es conservaran durant la vigència del sorteig i durant el termini legal establert.

Amb la cessió de les teves dades s'autoritza a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L. a publicar el teu nom, en cas que resulti guanyador, a El Periódico de Catalunya en totes les seves edicions (incloses les xarxes socials), reservant-se el dret a la utilització publicitària del premi i nom dels guanyadors si ho considera convenient, sense que això comporti cap compensació econòmica en favor dels guanyadors.

Podràs, en qualsevol moment, exercitar els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i qualssevol altres drets que resultin d'aplicació, que et assisteixen i que podràs exercitar mitjançant petició escrita dirigida a la direcció LOPD @ elperiodico .com, a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades, indicant el teu nom i cognoms i incloent una còpia del teu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat. Tens dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web www.aepd.es.

7. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ:

Les presents bases es regeixen per la llei espanyola. Els participants accepten que qualssevol controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i execució d'aquestes bases quedaran sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.